REGULAMIN
Pralnia ekologiczna Aquar
ul. Milczańska 1/4 61 -131 Poznań

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Klientom usług oferowanych przez Pralnię.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Pod pojęciem asortyment należy rozmieć garderobę oraz wszelkie inne przedmioty przyjęte przez Pralnię do prania, czyszczenia, prasowania.
4. Pralnia przyjmuje do prania, czyszczenia i prasowania asortyment, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
5. Przyjmowany do prania asortyment powinien posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji (A, P, W). Przy braku w/w oznakowań usługa prania wykonywana jest na odpowiedzialność Klienta i Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.
6. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe w skutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na asortymencie. Pralnia nie odpowiada za flizelinę, guziki, klamry, zamki błyskawiczne, aplikacje, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonany jest asortyment objęty usługą pralniczą.
7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w powierzonym asortymencie.
8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonego asortymentu.
9. W uzasadnionych przypadkach Pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo, tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
10. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające np. z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
11. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za asortyment skórzany oddany do czyszczenia. Klient oddając asortyment skórzany bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju odbarwienia, usztywnienia, pęknięcia skóry jak również za niedoczyszczanie zabrudzonych powierzchni.
12. Do prasownia przyjmowany jest tylko czysty asortyment.
13. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia, z winy Pralni, powierzonego asortymentu, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, jednak nie większą niż 10-krotna cena wykonanej usługi. Roszczenia powstałe z w/w tytułu, likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
14. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać podczas odbierania asortymentu, na miejscu w Pralni.
15. Ceny usług określa cennik Pralni znajdujący się w Pralni. Ceny za usługę są cenami podanymi w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT.
16. Opłata za usługę pobierana jest z góry, przy odbiorze asortymentu od Klienta.
17. Paragon lub dowód przyjęcia przedmiotu są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.
18. Klient ma 60 dni na odebranie asortymentu pozostawionego w Pralni.
19. W przypadku nieodebrania asortymentu w w/w terminie od daty wykonania usługi, pobieramy opłatę składową w wysokości ceny usługi za każdy kolejny, rozpoczęty miesiąc składowania. Po upływie 6 miesięcy od daty wykonania usługi, asortyment ulega likwidacji.